Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

ייִדישע ווערבן וואָס מע לערנט אויפֿן ערשטן עטאַפּ.טייל 2
Yiddish verbs for study at the 1st stage. Part 2
פעלי שפת יידיש הנלמדים בשלב הראשון. חלק 2
Глаголы идиш, изучаемые на I этапе. Часть 2

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит


זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
Loading...
русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
номер файла
טעקע-נומער
file No.
מספר קובץ
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
молиться pray

להתפלל

34

האָט געדאַוונט

דאַוון, דאַוונסט, דאַוונט, דאַוו(ע)נען, דאַוונט

dAv(e)nen
дАв(э)нэн

דאַוו(ע)נען

долженствовать, быть обязанным; нуждаться / иметь потребность в should; have to; need

להיות צריך/זקוק, להצטרך, להזדקק

34

האָט געדאַרפֿט

דאַרף, דאַרפֿסט, דאַרף, דאַרפֿן, דאַרפֿט

darfn
дарфн

דאַרפֿן

рассказ(ыв)ать tell, narrate

לספר, לתאר

37

האָט דערציילט

דערצייל

dercEyln
дэрцЕйлн

דערציילן

объяснять, объяснить, разъяснять, разъяснить; заявлять, заявить, провозглашать, провозгласить explain, account for; declare, state

להבהיר, להסביר; להצהיר

37

האָט דערקלערט

דערקלער

derklErn
дэрклЭрн

דערקלערן

вращать, крутить, вертеть; плутовать, мошенничать twist, turn, rotate; cheat, bluff

לסובב; לבלבל; לבלף, להונות

37

האָט געדרייט

דריי

drEyen
дрЭен

דרייען

иметь; рожать have; give birth to

יש ל...; ללדת

38

האָט געהאַט

האָב, האָסט, האָט, האָבן, האָט

hobm
hобм

האָבן

держать; содержать (в себе); считать, полагать; хранить, соблюдать; уважать, ценить hold, contain; keep, store; believe, think; observe; respect

להחזיק, לאחוז; להכיל; לחשוב, להאמין, לגרוס; לשמור; לכבד

38

האָט געהאַלטן

האַלט, האַלטסט, האַלט, האַלטן, האַלט

haltn
haлтн

האַלטן

надеяться hope

לקוות

38

האָט געהאָפֿט

האָף

hofn
hофн

האָפֿן

зваться, называться, именоваться; приказ(ыв)ать, велеть; означать, значить be called/named; order, tell; mean

להיקרא (בשם), לצוות, לשאת משמעות

39

האָט געהייסן

הײס, הײסט, הײסט, הײסן, הייסט

heysn
hэйсн

הײסן

помогать, помочь help

לעזור

39

האָט געהאָלפֿן

העלף

helfn
hэлфн

העלפֿן

слышать, слушать hear

לשמוע; להאזין

39

האָט געהערט

הער

hern
hэрн

הערן

расти, увеличиваться grow, rise

לגדול, לצמוח, לעלות

40

איז געוואַקסן/געװאָקסן

וואַקס, וואַקסט, וואַקסט, וואַקסן, וואַקסן

vaksn
ваксн

וואַקסן- I

растить, выращивать, увеличивать grow, raise, cultivate

לגדל, להעלות, לטפח

40

האָט געוואַקסן/געװאָקסן

וואַקס, וואַקסט, וואַקסט, וואַקסן, וואַקסן

vaksn
ваксн

וואַקסן- II

ждать wait for

לחכות, להמתין ל

40

האָט געװאַרט

וואַרט, וואַרטסט, וואַרט, וואַרטן, װאַרט

vartn af
вартн аф

װאַרטן אויף

бросать, кидать, метать throw, cast, toss

לזרוק, להשליך, להטיל, לטלטל

40

האָט געװאָרפֿן

װאַרף

varfn
варфн

װאַרפֿן

мыть, умывать; стирать wash, launder

לרחוץ, לכבס

40

האָט געװאַשן

װאַש

vashn
вашн

װאַשן

жить, проживать live, dwell, reside

לגור, להתגורר, לשכון

40

האָט געוווינט

וווין

vOynen
вОйнэн

וווינען

показ(ыв)ать; демонстрировать show, screen, present

להראות, להציג, לגלות

41

האָט געוויזן

װײַז

vayzn
вайзн

װײַזן

плакать cry, weep

לבכות, לקונן

41

האָט געװיינט

וויין

veynen
вэйнэн

וויינען

(по)желать wish

לאחל

41

האָט געװוּנטשן

װינטש

vinchn
винчн

װינטשן

знать (о ком/чём-либо) know (about something/body)

לדעת (על משהו/מישהו)

42

האָט געװוּסט

ווייס, ווייסט, ווייסט, ווייסן, ווייסט

visn
висн

וויסן

хотеть want, desire

לרצות, לחפוץ

42

האָט געװאָלט

וויל, ווילסט ,וויל, ווילן, ווילט

veln
вэлн

וועלן- I

вспомогательный глагол будущего времени: буду, будешь и т.д. modal verb of the Future tense: 'll

פועל עזר לבניית זמן עתיד

42

האָט געװאָלט

וועל, וועסט ,וועט, וועלן ,וועט

veln
вэлн

וועלן- II

стать, становиться become, get, turn, grow

להיעשות, להפוך ל

42

איז געװאָרן

ווער

vern
вэрн

װערן

сказать say, tell

להגיד, לומר

43

האָט געזאָגט

זאָג

zogn
зогн

זאָגן

искать look for, seek

לחפש

43

האָט געזוכט

זוך

zuxn
зухн

זוכן

быть, являться be

להיות

43

איז געווען / געוועזן

בין, ביסט, איז, זײַנען/זענען ,זײַט/זענט

zayn
зайн

זײַן

петь sing

לשיר

44

האָט געזונגען

זינג

zIngen
зИнген

זינגען

сидеть sit

לשבת, להיות במצב ישיבה; להיות כלוא

44

איז געזעסן

זיץ

zicn
зицн

זיצן

видеть see

לראות

44

האָט געזען

זע, זעסט, זעט, זעען, זעט

zen
зэн

זען

זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 3, 4, 5
Rambler's Top100 Яндекс цитирования